Parkregels

 • Openingstijden van het park:  Van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 23.30 uur. Zaterdag en zondag van 09:00 tot 17.30 uur m.u.v. KNLTB competitie en KNLTB toernooi dagen. Vanaf 1 oktober tot en met 31 maart in het weekend tot 16.30 uur m.u.v. KNLTB competitie en KNLTB toernooi dagen. Bij aanhoudende of regelmatig terugkerende neerslag kan het park gesloten worden.
 • Openingstijden van het clubgebouw: Van maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur tot 24.00 uur en zaterdag en zondag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur. Vanaf 1 oktober tot en met 31 maart in het weekend tot 17.00 uur.
 • Op het tennispark mag, met uitzondering van invaliden- of kinderwagens, geen gebruik gemaakt worden van rijwielen of andere vervoermiddelen.
 • Honden moeten aangelijnd zijn. Er worden geen honden toegelaten in het clubhuis.
 • Hondenbezitters zijn aansprakelijk voor overlast en vervuiling veroorzaakt door hun hond.
 • Het is verboden op het tennispark handel te drijven zonder toestemming van het bestuur.
 • Verboden zijn de gedragingen, die naar het oordeel van het bestuur, in strijd zijn met de goede orde, zoals:
  • Glaswerk mee naar de banen te nemen;
  • Hinderlijk of onbehoorlijk gedrag;
  • Het maken van muziek;
  • Het spelen met ballen buiten de banen;
  • Het beklimmen van omrasteringen;
  • Het verontreinigen van het tennispark. 
 • Het is verboden in het clubgebouw te roken. Op het park is roken alleen toegestaan op de aangegeven plekken.
 • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van leden of bezoekers.
 • Het is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur niet toegestaan een ander dan de door de vereniging aangestelde trainer van de tennisschool, op het park te engageren.
 • Het is niet toegestaan gebruik te maken van het clubhuis anders dan waarvoor het bestemd is.
 • Zonder toestemming van de dienstdoende barmedewerkers is het niet toegestaan zich achter de bar te begeven.
 • Het bestuur heeft het recht om een ieder die zich niet aan dit reglement houdt, van het park te verwijderen.
 • Men is verplicht om al of niet moedwillig aangebrachte schade aan de eigendommen van de TVS aan het bestuur te melden en de werkelijk geleden schade te vergoeden.
 • Elk lid wordt geacht zich te houden aan het parkreglement, dat op een duidelijk zichtbare plaats in het clubgebouw te lezen is en dat wordt gepubliceerd op de website. Bij afwezigheid van de bestuursleden zijn de barmedewerkers en de leden van de onderhoudsgroep bevoegd de naleving van dit reglement te vorderen.